Kodukord

Raasiku Põhikooli kodukord

K I N N I T A T celebrity porn video
U D
Raasiku Põhikooli
õppenõukogu otsusega
29.09.2006.
muudatused
30.12.2014

1. ÜLDSÄTTED

 1. Raasiku Põhikooli kodukord on kooli õpilaste omavahelise, õpilaste ja kooli töötajate vahelise suhtlemise ja käitumise kord.
 2. Kooli kodukorda tutvustab klassijuhataja õpilastele õppeaasta algul.
 3. Igapäevane töökorraldus koolis toimub vastavalt kooli päevakavale, tunniplaanile ja üldtööplaanile.
 4. Õppe- ja kasvatustööd ning huvitegevust puudutav informatsioon on kättesaadav kooli teadetetahvlil ja kooli kodulehel.
 5. Kooli kodukord kehtib koolis ja kooli territooriumil.

2. ÕPILASTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 1. Õpilasel on õigus:
  1. moodustada koolis õpilasesindus, samuti ühinguid, klubisid ja ringe, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlustega,
  2. osaleda õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamises;
  3. kasutada klassivälises tegevuses tasuta kooli rajatisi, ruume ja vahendeid;
  4. olla kaitstud vaimse ja füüsilise vägivalla eest;
  5. abi saamiseks pöörduda klassijuhataja, õppealajuhataja ja direktori poole;
  6. saada aineõpetajalt ainealast konsultatsiooni;
  7. osaleda kooli huvialaringides;
  8. laenutada kooli raamatukogust õppe- ja ilukirjandust;
  9. ja aukohus esindada oma kooli;
  10. keelduda kooli esindamisest,
   1. kui tal on raskusi kooli õppekava täitmisega,
   2. mõjuvatel põhjustel lapsevanema avalduse esitamisel.
  11. pöörduda oma õiguste kaitseks kõrgemalseisvate organite poole.
 2. Õpilane on kohustatud:
  1. täitma kooli kodukorra nõudeid;
  2. osalema aktiivselt õppetöös, vastama tunnis igale õppeainet puudutavale küsimusele ja sooritama ettenähtud ajal kontrolltöö, tunnikontrolli või testi;
  3. käituma õppetunnis distipliininõuetele kohaselt, jälgima hoolikalt õpetaja juhiseid, mitte häirima kaasõpilaste ja õpetajate tööd ning mitte tegelema kõrvaliste asjadega;
  4. õppima vastavalt oma võimetele;
  5. end arendama ja oma teadmisi pidevalt täiendama;
  6. teavitama pidevalt oma vanemaid õpitulemustest;
  7. pidama korda vahetundides 1. ja 2. korrusel vastavalt graafikule ja korrapidamiseeskirjadele (korrapidajad on ainult 8.-9. klassi õpilased)
  8. parandama, asendama või hüvitama rikutud õppevahendid ja kooli vara;
  9. lugupidavalt suhtuma kaasinimestesse;
  10. käituma igas olukorras viisakalt;
  11. hoidma loodust;
  12. täitma liikluseeskirju.
 3. Õpilasel on keelatud:
  1. ropendamine;
  2. sigarettide, e-sigarettide, alkoholi ja ka teiste  narkootiliste ainete omamine ja tarbimine  koolimaja sees, kooli territooriumil kui ka kooli poolt korraldavatel üritustele ja väljasõitudel;
  3. hasartmängude mängimine;
  4. pornograafiliste trükiste kooli toomine ja levitamine;
  5. ohtlike esemete (nuga, tikud, välgumihkel, relv) või nendetaoliste esemete ning plahvatusohtlike ainete kooli toomine;
  6. kaasinimeste vaimne ja füüsiline ahistamine.
  7. õpetaja ja kooli juhtkonnaga kooskõlastamata lindistada, pildistada või filmida õppe- kasvatustegevust.
  Nende punktide vastu eksimine on karistatav vastavalt seadusandlusele ja kooli kodukorrale.

3. KOOLIPÄEVA KORRALDUS

 1. Koolimaja uksed avatakse kell 7.30 ja suletakse kell 17.00.
 2. Koolimajja sisenemiseks ja väljumiseks kasutatakse koolihoone peaust.
 3. Jalgrattaga kooli tulnud õpilased saavad ratta paigutada kooliõues asuvasse parklasse.
 4. Jalgratas tuleb lukustada.
 5. Kool ei vastuta parklasse paigutatud rataste ega teiste isiklike asjade eest.
 6. Õhtused üritused koolis lõpevad hiljemalt kell 21.45 ja õpilased lahkuvad 15 minuti jooksul koolist ja kooli territooriumilt. 
 7. Raasiku Põhikooli õppe- ja kasvatustegevuse põhivorm on õppetund.
 8. Õppetunnid toimuvad koolis või väljaspool kooli ekskursiooni või õppekäiguna vastavalt tunniplaanile.
 9. Õppetunnid koolis algavad kell 8.15.
 10. Õppetund kestab 45 minutit.
 11. Õppetöö toimub vastavalt tunniplaanile.
 12. Tunni algusest ja lõpust annab märku koolikell. Esimese helinaga lähevad klassi õpilased, teise helinaga õpetajad. Õpilane ei hiline tundidesse.
 13. Õpilane tuleb õppetundi alati põhjalikult ettevalmistatuna ning koos vajalike õppevahenditega.
 14. Õpilane paneb tunni alustuseks lauale vajalikud õppevahendid.
 15. Õpetaja sisenemisel klassiruumi tõuseb õpilane tervituseks püsti, andes sellega märku oma valmisolekust õppetunni alustamiseks.
 16. Õpilane võtab osa kõikidest õppetundidest.
 17. Igal õpilasel on klassis kindel õppimiskoht, mis on talle määratud õppeaasta alguses. Õpetajal on õigus vajadusel õppimiskohta muuta. 
 18. Õpilane lülitab õppetunni ajal mobiiltelefoni välja ja ei hoia telefoni laual.
 19. Õppetööd häirivad esemed on õpetajal õigus ära võtta ning need antakse tagasi lapsevanemale.
 20. Talvel ei toimu kehalise kasvatuse tund õues 1.-6. klassi õpilastel, kui õhutemperatuur langeb alla -10° C, 7.- 9. klassi õpilastel kui õhutemperatuur langeb alla -15° C.
 21. Õppetunnid jäetakse ära, kui klassi õhutemperatuur on alla 19° C.
 22. Kui välisõhutemperatuur on - 20° C ja madalam, siis jääb õppetöö ära 1.- 6. klassi õpilastel, -25° C ja madalama temperatuuri juures jääb õppetöö ära 7.-9. klassi õpilastel.
 23. Madalast välisõhutemperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.
 24. Õppetunnid vahelduvad vahetunniga.
 25. Esimese ja teise söögivahetunni pikkuseks on 20 minutit, viimase söögivahetunni pikkus 15 minutit.
 26. Vahetunnis ei häiri õpilane kaasõpilasi ega õpetajaid, vaid puhkab ja valmistub järgmiseks tunniks.
 27. Õpilane veedab vahetunnid oma korrusel või koduklassis.
 28. Õpilasel on keelatud vahetundide ajal viibida garderoobis.
 29. Õpilasel on keelatud käia vahetunni ajal poes ja lahkuda kooli territooriumilt. Keelust üleastumisel võib õpetaja ostud konfiskeerida. Ostud tagastatakse koolipäeva lõpul.
 30. Kui õpilane lahkub koolipäeva jooksul omavoliliselt koolist, siis vastutab tema eest lapsevanem.
 31. Õpilasel on keelatud viibida koolimajas õhtusel ajal (peale 17.00) ilma Raasiku Põhikooli töötaja nõusolekuta.
 32. Igale klassile on ette nähtud igal koolipäeval üks söögivahetund.
 33. 1., 2. ja 6. klassi õpilaste söögivahetund on pärast 2. tundi.
 34. 3., 4., 8 klassi õpilaste söögivahetund on pärast 3. tundi.
 35. 5., 7., 9. klassi õpilaste söögivahetund on pärast 4. tundi.
 36. Õpilane läheb sööklasse temale ettenähtud vahetunnil koos tunnis olnud õpetajaga.
 37. Söömisel järgib õpilane lauakombeid.
 38. Koolisööklast õpilane toitu välja ei vii.

4. ÕPPEVAHENDID

 1. E-kool on kodu ja kooli vaheliseks sidepidamiseks.
 2. Õpilaspäevik on I ja II kooliastme õpilasele kohustuslik, III kooliastme õpilastele soovituslik.
 3. Õpilane kannab vastutust kooli vahenditest soetatud ja tema kasutusse antud õppevahendite ja õpikute otstarbekohase kasutamise eest.
 4. Suvevaheajale minnes või koolist lahkudes on õpilane kohustatud tagastama tema kasutusse antud õppevahendid ja õpikud enne klassitunnistuse kättesaamist, esitades täidetud ringkäigulehe (9. klass ja koolist lahkujad).
 5. Õppevahendite või õpiku tahtliku rikkumise või kaotamise korral on õpilane kohustatud antud õppevahendi või õpiku asendama uuega või selle materiaalselt hüvitama vastavalt kooliraamatukogu kasutamise eeskirjas ettenähtud korrale.

5. HINDAMINE

 1. Õpilaste teadmiste ja oskuste hindamine toimub vastavalt kooli hindamisjuhendile.
 2. Kooli hindamisjuhendit tutvustab õpilastele klassijuhataja õppeaasta algul.
 3. Hindamise kord on kättesaadav kooli kodulehel.
 4. Õpilasel on õigus saada oma hinnete kohta teavet aineõpetajatelt ja klassijuhatajalt ja ekoolist.
 5. Iga õppeveerandi esimese nädala jooksul kannab õpetaja kontrolltööd kontrolltööde tabelisse ekoolis.Ühel päeval võib olla kaks kontrolltööd juhul kui kontrolltöö tuli mõjuval põhjusel (näiteks matk) edasi lükata.
 6. Sissekanded ekooli tehakse tunni toimumise päeval. Tunni sisu ja kodused ülesanded kantakse päevikusse hiljemalt tunni toimumise päeval kella 16.00ks.
 7. Jooksvad hinded kantakse ekooli päevikusse hiljemalt tunni toimumise päeval kella 18.00ks.
 8. Kontrolltööde ja tunnikontrollide hinded kantakse ekooli päevikusse hiljemalt viie tööpäeva jooksul tunni toimumise päevast.
 9. Õpilase hinded tehakse lapsevanemale teatavaks hinnetelehe kaudu vähemalt üks kord veerandis. Vajadusel saadetakse koju hinneteleht.
 10. Mitterahuldavate hinnete parandamine toimub veerandi jooksul õpetajaga kokkulepitud ajal.
 11. Eksami hinded pannakse välja eksamijärgsel päeval hiljemalt kella 16.00 -ks.
 12. Õpilase aastahinnet ei panda välja enne, kui neljanda veerandi mitterahuldav hinne on parandatud (selle peab parandama hiljemalt 15. juuniks).
 13. Õpilasel ja lapsevanemal on õigus hindeid vaidlustada kümne päeva jooksul pärast hinde teada saamist.
 14. Arenguvestlused toimuvad vähemalt üks kord õppeaasta jooksul.

6. HILINEMINE JA PUUDUMINE

 1. Õpilane ei hiline ega puudu koolist põhjuseta.
 2. Vanem teavitab hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval kooli õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud, teavitab kool sellest vanemat hiljemalt järgmisel õppepäeval.
 3. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud ning koolil ei õnnestunud puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool hiljemalt järgmisel õppest puudumise päeval sellest õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust.
 4. Lapsevanem võib teavitada kooli helistades klassijuhatajale või saates teate klassijuhataja meilile.
 5. Õpilane esitab puudumise kohta tõendi kohe puudumisele järgneval päeval.
 6. Koolist lahkumine koolipäeva jooksul toimub lapsevanema tõendi alusel.
 7. Õpilase puudumine ei vabasta teda õppematerjali omandamisest ega puudutud tunnist antud õppeülesande tähtajalisest täitmisest.
 8. Kui õpilane ei soovi õppeekskursioonilt koos klassiga/grupiga tagasi tulla, esitab ta eelnevalt lapsevanema kirjaliku loa.
 9. Puudumiste ja hilinemiste sissekandmisel ekoolis kasutatakse järgmisi sümboleid:
  "-" -  põhjuseta puudumine;
  "+" - hilinemine;
  "h" - puudumine tõendiga, kooli esindamine, vabastatud kehalisest kasvatusest;
  "RK" -  riided kodus (põhjuseta puudumine);
  "RP" - puudumine ringitunnist.

7. ÕPILASTE TUNNUSTAMINE JA MÕJUTAMINE

 1. Õpilast tunnustatakse avalikult:
  1. suulise kiitusega;
  2. kirjaliku kiitusega õpilaspäevikus;
  3. avaldades kiitust direktori käskkirjaga;
  4. kiituse avaldamisega väga heade õpitulemuste eest direktori käskkirjaga ja koos kandmisega kooli autahvlile;
  5. meene, tänukirja või diplomiga kooli esindamise eest;
  6. Haridus- ja teadusministeeriumi kiituskirjaga;
  7. kooli kiituskirjaga väga heade ja heade õpitulemuste eest;
  8. väga hea õppeedukuse eest rahalise preemiaga vallavalitsuse poolt.
  9. hea õppeedukusega õpilased vabastatakse õppeaasta viimasel nädalal õppetööst.
 2. Ebaväärika käitumise, kooli kodukorra rikkumise või hoolimatu õppetöösse suhtumise eest võib kasutada individuaalselt järgmisi mõjutusvahendeid:
  1. suuline laitus;
  2. laitus e-koolis ja märkus õpilaspäevikusse;
  3. õpilase käitumise arutamine vanematega;
  4. õppetunnist eemaldamine õppeülesande täitmise kohustusega klassiruumi ukse taga;
  5. pärast tunde täitmata ülesande sooritamine;
  6. vestlus valla sotsiaaltöötajaga;
  7. direktori käskkirjaga noomitus;
  8. veerandi käitumishinde alandamine;
  9. õpilase kutsumine õppenõukogusse koos lapsevanemaga;
  10. pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus määratud tegevusega kuni 1,5 tunnini ühe õppepäeva jooksul;
  11. ajutine keeld võtta osa õppevälisest tegevusest koolis;
  12. ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused (PGS §58 lõige 8)- 10 õppepäeva ulatuses poolaasta jooksul.
  13. õppenõukogu otsusega aasta käitumishinde alandamine mitterahuldavaks. Õppenõukogus viibib ka lapsevanem;
  14. õpilase saatmine alaealiste komisjoni vastavalt alaealiste mõjutusvahendite seadusele;
  15. õpilase kustutamine õpilaste nimekirjast vastavalt seadusandlusele;

8. HÜGIEEN, TERVISHOID JA VÄLIMUS

 1. Õpilased hoiavad koolis puhtust ning korda ja täidavad üldtunnustatud hügieeninõudeid.
 2. Õpilased kannavad kooli ruumides vahetusjalatseid. 
 3. Riietus peab olema puhas, välimus korrektne ja soeng korras.
 4. Kehalise kasvatuse tundides on riietuseks dress ja jalanõudeks spordijalatsid.
 5. Ülekoolilistel pidulikel koosviibimistel kannab õpilane pidulikku riietust. Ülekoolilised pidulikud koosviibimised on: esimene ja viimane koolipäev, 9. klassi lõpuaktus, Eesti Vabariigi aastapäev, jõulupidu.

9. LÕPPSÄTTED

 1. Kodukorra ning selle parandused ja täiendused arutab läbi õppenõukogu ja õpilasesindus.
 2. Vajadusel tehakse muudatused kodukorras õppeaasta jooksul.
 3. Antud dokumendis käsitlemata küsimused on lahendatavad vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele. 
You are here: Home Dokumendid Kodukord